ค้นหาผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551(6 ภาคเรียน) สังกัด สพฐ.
line decor
 
line decor

 

Create By
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ รหัสเขตพื้นที่ / เขตพื้นที่การศึกษา
1 101 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2 102 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
3 103 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
4 111 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
5 112 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
6 121 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
7 122 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
8 131 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
9 132 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
10 141 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
11 142 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
12 151 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เขต 1
13 161 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
14 162 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
15 171 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เขต 1
16 181 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
17 191 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
18 192 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
19 201 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
20 202 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
21 203 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
22 211 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
23 212 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
24 221 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
25 222 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
26 231 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1
27 241 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
28 242 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
29 251 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
30 252 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
31 261 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก เขต 1
32 271 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
33 272 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
34 301 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
35 302 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
36 303 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
37 304 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
38 305 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
39 306 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
40 307 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
41 311 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
42 312 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
43 313 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
44 314 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
45 321 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
46 322 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
47 323 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
48 331 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
49 332 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
50 333 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
51 334 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
52 341 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
53 342 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
54 343 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
55 344 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
56 345 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
57 351 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
58 352 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
59 361 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
60 362 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
61 363 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
62 371 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เขต 1
63 391 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
64 392 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
65 401 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
66 402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
67 403 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
68 404 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
69 405 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
70 411 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
71 412 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
72 413 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
73 414 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
74 421 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
75 422 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
76 423 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
77 431 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
78 432 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
79 433 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
80 441 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
81 442 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
82 443 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
83 451 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
84 452 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
85 453 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
86 461 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
87 462 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
88 463 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
89 471 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
90 472 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
91 473 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
92 481 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
93 482 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
94 491 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 1
95 501 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
96 502 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
97 503 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
98 504 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
99 505 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
100 506 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
101 511 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
102 512 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
103 521 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
104 522 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
105 523 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
106 531 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
107 532 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
108 541 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
109 542 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
110 551 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
111 552 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
112 561 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
113 562 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
114 571 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
115 572 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
116 573 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
117 574 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
118 581 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
119 582 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
120 601 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
121 602 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
122 603 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
123 611 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
124 612 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
125 621 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
126 622 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
127 631 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
128 632 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
129 641 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
130 642 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
131 651 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
132 652 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
133 653 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
134 661 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
135 662 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
136 671 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
137 672 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
138 673 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
139 701 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
140 702 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
141 711 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
142 712 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
143 713 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
144 714 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4
145 721 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
146 722 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
147 723 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
148 731 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
149 732 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
150 741 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เขต 1
151 751 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เขต 1
152 761 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
153 762 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
154 771 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
155 772 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
156 801 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
157 802 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
158 803 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
159 804 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
160 811 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เขต 1
161 821 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1
162 831 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เขต 1
163 841 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
164 842 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
165 843 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
166 851 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เขต 1
167 861 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
168 862 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
169 901 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
170 902 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
171 903 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
172 911 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เขต 1
173 921 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
174 922 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
175 931 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
176 932 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2
177 941 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
178 942 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
179 943 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3
180 951 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
181 952 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
182 953 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
183 961 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
184 962 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
185 963 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ